URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา     บริษัท ออโรส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านผังเมือง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกันในการให้บริการ คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ และทางปฏิบัติแก่หน่วยงาน ของรัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาประเทศ ผ่านการเข้าร่วมการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบอย่างครบวงจร จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ อาทิ การวางแผนและจัดทำผังเมือง การคมนาคม และโลจิสติกส์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ของประชาชน และด้านพลังงาน รวมถึงการออกแบบระบบควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบ Real Time

     ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้เอง ขอบข่ายของการให้บริการของบริษัทฯ จึงเป็นไปอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การสำรวจ การศึกษา การวิจัย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ระบบงานการออกแบบเบื้องต้นและขั้นรายละเอียด การจัดทำเอกสารประกวดราคา การบริหาร และดำเนินงาน โครงการ การควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล และการให้บริการในการดำเนินงานของระบบ ต่างๆ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาที่เน้นด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง การจัดการแหล่งน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนและจัดทำผังเมือง ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน การคมนาคมและจราจร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ พลังงาน โดยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านผังเมือง ที่ได้ร่วมงานกับภาครัฐและภาคเอกชน จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและผังเมือง วางผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังการออกแบบ ชุมชนและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะในการรองรับระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี


03 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 3507 ครั้ง