URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

    ผลจากการขยายตัวของชุมชนเมือง สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบจัดการขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น บริษัท มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำไว้ ศึกษาแหล่งกำเนิดน้ำเสียและขยะภายในพื้นที่โครงการสำรวจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาทางวิศวกรรม พร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการจัดระบบระบายน้ำ ระบบ จัดการน้ำเสียและระบบจัดการขยะ

 


18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1437 ครั้ง